Organisation

Svenska Schipperke ringen

Svenska Schipperke Ringen bildades i Västerås 1975 och är en rassammanslutning under specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK), som i sin tur är associerad med Svenska Kennelklubben (SKK).

Svenska Schipperke Ringen ger ut "Schipperkenytt" som är rasklubbens egen tidskrift.

Svenska Schipperke Ringens syfte är:
• att bibehålla schipperken som en sund och frisk, exteriört och mentalt fullgod ras
• att sprida kännedom om hundvård och hundhållning
• att uppmuntra medlemmarna att delta i utställningar och lydnadsprov m.m
• att främja aveln av rasen

Svenska Gårds- och vallhundsklubben (SGVK)

Svenska Gårds – och Vallhundsklubben ska fungera som paraplyorganisation för sina rasklubbar.
Klubben ska inte ha några egna medlemmar utan medlem är man genom sin rasklubb.
Varje rasklubb betalar medlemsavgift till SGVK i förhållande till sitt medlemsantal och med den summa som SGVKs fullmäktigestämma beslutar.
Klubben inte ska ge ut någon tidskrift utan nå medlemmarna genom rasklubbarnas tidskrifter.
Läs mer på SGVK:s egen hemsida.

Svenska kennelklubben (SKK)

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Svenska Kennelklubben sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!
Läs mer om SKK på deras egen hemsida.