Organisation

Svenska Schipperke ringen

Svenska Schipperke Ringen bildades i Västerås 1975 och är en rassammanslutning under specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK), som i sin tur är associerad med Svenska Kennelklubben (SKK).

Svenska Schipperke Ringen ger ut "Schipperkenytt" som är rasklubbens egna tidskrift.

Svenska Schipperke Ringens syfte är:
• att bibehålla schipperken som en sund och frisk, exteriört och mentalt fullgod ras
• att sprida kännedom om hundvård och hundhållning
• att uppmuntra medlemmarna att delta i utställningar och lydnadsprov m.m
• att främja aveln av rasen

Svenska Gårds- och vallhundsklubben (SGVK)

Svenska Gårds – och Vallhundsklubben ska fungera som paraplyorganisation för sina rasklubbar.
Klubben ska inte ha några egna medlemmar utan medlem är man genom sin rasklubb.
Varje rasklubb betalar medlemsavgift till SGVK i förhållande till sitt medlemsantal och med den summa som SGVKs fullmäktigestämma beslutar.
Klubben inte ska ge ut någon tidskrift utan nå medlemmarna genom rasklubbarnas tidskrifter.

Svenska kennelklubben (SKK)

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Svenska Kennelklubben sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!